جمعیت شناسی ثلاث باباجانی

شهرستان ثلاث باباجانی
جمعیت کل شهرستان 38475
جمعیت مردان 19679
جمعیت زنان 18796
تعداد خانوار 8830
-----------------------------------------------------
شهر ثلاث باباجانی
جمعیت کل شهر 12080
جمعیت مردان 6161
جمعیت زنان 5919
تعداد خانوار 2998
جمعیت شناسی ثلاث باباجانی

ادامه مطلب