حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها

شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با حضور در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني به بررسي و حل مشكلات مردم عزيز اين شهرستان پرداخت -٢٠ تير ماه،ثلاث باباجاني
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها
حضور دکتر شهاب نادري نماينده مردم اورامانات در ميان مردم شهرستان ثلاث باباجاني و بررسی مشکلات آنها

بازگشت