عيادت شهاب نادری از عالم عاليقدر شيخ محمد سعيد نقشبندي - روانسر

عيادت شهاب نادري نماينده مردم اورامانات از عالم عاليقدر شيخ محمد سعيد نقشبندي
امروز ٢٤ تير ماه - روانسر
عيادت شهاب نادری از عالم عاليقدر شيخ محمد سعيد نقشبندي - روانسر

بازگشت