ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر

ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان
امروز ١ مرداد- روانسر


ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات بهمراه رئيس جهاد كشاورزي شهرستان روانسر با مردم روستای دهچراغ و پیگیری مشکلات کشاورزان امروز ١ مرداد- روانسر

بازگشت