ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم جوانرود

ديدار نماينده منتخب اورامانات شهاب نادري با مردم جوانرود در جهت بررسي و پيگيري مشكلات شخصي اين عزيزان - ٥ خرداد- جوانرود

ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود
ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود
ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود
ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود
ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود
ديدار نماينده منتخب اورامانات  با مردم جوانرود

بازگشت