ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با مراجعين در دفتر ارتباطات مردمي ايشان در مجلس شوراي اسلامي

ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با مراجعين در دفتر ارتباطات مردمي ايشان در مجلس شوراي اسلامي
‎امروز ٩ آبان - بهارستان دفتر ارتباطات مردمي
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با مراجعين در دفتر ارتباطات مردمي ايشان در مجلس شوراي اسلامي
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با مراجعين در دفتر ارتباطات مردمي ايشان در مجلس شوراي اسلامي
ديدار شهاب نادري نماينده مردم اورامانات با مراجعين در دفتر ارتباطات مردمي ايشان در مجلس شوراي اسلامي

بازگشت