جمعیت شناسی جوانرود

شهرستان جوانرود
جمعیت کل شهرستان 71235
جمعیت مردان 35971
جمعیت زنان 35264
تعداد خانوار 17854
-----------------------------------------------------
شهر جوانرود
جمعیت کل شهر 51483
جمعیت مردان 25992
جمعیت زنان 25491
تعداد خانوار 13043

جمعیت شناسی جوانرود

بازگشت