ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه

ديدار نماينده منتخب اورامانات شهاب نادري با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه در خصوص بررسي و پيگيري مشكلات اين مناطق - امروز سوم خرداد- ثلاث باباجاني

ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه
ديدار نماينده منتخب اورامانات با مردم ثلاث باباجاني و روستاهاي تابعه

بازگشت