گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور

‏‎ديدار و گفتگوي شهاب نادري نماينده اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از سازمان شهرداريهای كل كشور ‏‎امروز١٥ آذر- تهران سازمان شهرداريها
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور
گزارش تصویری ‏‎ديدار و گفتگوي نماينده  اورامانات بهمراه شهرداران شهرهاي اورامانات با جمعی از مسئولین سازمان شهرداريهاي كل كشور

بازگشت