جمعیت شناسی پاوه

شهرستان پاوه
جمعیت کل شهرستان 56837
جمعیت مردان 28630
جمعیت زنان 28207
تعداد خانوار 15929
-----------------------------------------------------
شهر پاوه
جمعیت کل شهر 23704
جمعیت مردان 11954
جمعیت زنان 11750
تعداد خانوار 6723
جمعیت شناسی پاوه

بازگشت