با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد

با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد


با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد .
در اين سفر مشكلات بهداشت و درمان اورامانات بررسي و شهرستان روانسر اولين مقصد وزير در اورامانات بود.
مهمترين مسئله اي كه مطرح گرديد بيمارستان روانسر بود و دكتر قاضي زاده هاشمي با بيان اينكه نماينده اورامانات زحمت رديف بودجه را كشيده اند ان شالله در همين دولت استارت ساخت بيمارستان روانسر زده خواهد شد.
مشروح فعالیت های سفر دکتر قاضی زاده متعاقبا در سایت منتشر خواهد شد.
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد
با دعوت شهاب نادري نماينده مردم شريف اورامانات دكتر قاضي زاده هاشمي وزير محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وارد خطه ي اورامانات شد

بازگشت