تشكر و قدرداني معصومه ابتكار رياست سازمان محيط زيست كشور از شهاب نادري نماينده اورامانات

 تشكر و قدرداني معصومه ابتكار رياست سازمان محيط زيست كشور از  شهاب نادري نماينده اورامانات

تشكر و قدرداني معصومه ابتكار رياست سازمان محيط زيست كشور از شهاب نادري نماينده اورامانات
در خصوص تلاش براي تصويب ٢ لايحه مهم زيست محيطي"هواي پاك "و "حفاظت" در صحن علني مجلس

بازگشت