تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم

نظر به راي قاطع مردم شريف اورامانات به آقاي شهاب نادري ( فرزند اورامانات ) اعتبار نامه ايشان به تاييد تمامي اعضا شعبه رسيدگي به اعتبار نامه نمايندگان رسيد.
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم

تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم
تصاویری از فرزند اورامانات در روزهای آغازین مجلس دهم

بازگشت