جمعیت شناسی روانسر

شهرستان روانسر
جمعیت کل شهرستان 46395
جمعیت مردان 23679
جمعیت زنان 22716
تعداد خانوار 12140
-----------------------------------------------------
شهر روانسر
جمعیت کل شهر 21250
جمعیت مردان 10930
جمعیت زنان 10347
تعداد خانوار 5609

جمعیت شناسی روانسر

بازگشت